انواع کود

در این شاخه فروش انواع کود اعم از کودهای مایع، کودهای گلخانه ای و سایر کود ها برای مزارع، بونسای، گلهای زینتی، زمین های کشاورزی  قرار می گیرد.

انواع کود 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

بالا